Giá trị đồng Peso phục hồi đáng kể dưới sự lãnh đạo của TT Argentina Javier Milei

Argentina đã đạt được thặng dư ngân sách đầu tiên kể từ năm 2008 nhờ những cải tổ sâu rộng của Tổng thống Argentina.