Giá xăng cao kỷ lục vào ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong