TT Biden vinh danh những người hùng đã ngã xuống của nước Mỹ trong bài diễn văn Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong