Giải mã Israel (P3): ‘Tiêu chuẩn của chúng tôi là không đầu hàng khủng bố’