Giải mã Israel (P5): Con người được tạo ra bởi Thiên Chúa – cốt lõi của quyền bình đẳng