Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc Trường Âm nhạc được truyền cảm hứng để đưa các nguyên lý của Shen Yun vào giảng dạy tại đại học