Giáo dục sâu sắc để không còn lo lắng: Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn