Giáo dục tại nhà trở thành phương pháp lý tưởng trong đại dịch