Giáo sư tài chính: Đạo luật Giảm Lạm Phát nên được đặt tên ‘ngược lại hoàn toàn’, sẽ có ‘tác động tai hại’