Giấy thông hành vaccine mở đường cho ID kỹ thuật số và kiểm soát toàn cầu