GM đạt được thỏa thuận thăm dò với UAW, chấm dứt các cuộc đình công tại ba nhà sản xuất xe hơi lớn của Detroit

GM đã đạt được thỏa thuận với UAW về một hợp đồng mới, chấm dứt hoàn toàn các cuộc đình công phối hợp tại ba nhà sản xuất xe hơi lớn ở Detroit.