Gửi thế hệ tương lai: ‘Cuộc sống này là một Nghi Lễ’