Nga bị hạ bậc xếp hạng thanh toán bằng ngoại tệ, rủi ro vỡ nợ tăng lên