Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch Covid-19