Hai bậc thầy tướng số nhìn ra ngày mất của nhau, nhưng cả hai đều không tránh được tai họa