Hai cử nhân biết trước đề thi và đáp án, vì sao vẫn không đỗ?