Hai ngọn núi lửa ở Ý phun trào, phi trường Catania tạm thời đóng cửa