Hai nhà lập pháp lưỡng đảng giới thiệu dự luật nhằm thúc đẩy du lịch Hoa Kỳ-Mexico