Hán Tuyên Đế uy chấn Tây Vực, chiếu chỉ hiển lộ ân nghĩa phu thê