Hàng triệu người Mỹ sẽ nhận được khoản phúc lợi lớn hơn