Hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine và con tin Israel đã đến Gaza

Qatar và Pháp đã làm trung gian cho một thỏa thuận để đưa hơn 1,900 tấn thực phẩm, thuốc men, và viện trợ nhân đạo khác vào Gaza.