Hành trình của ông Hứa Kỳ Lượng trong quân đội là hình mẫu cho cuộc tranh đấu và tự hủy diệt của ĐCSTQ