Hành trình tìm kiếm các bài giảng không thiên vị đã dẫn đến bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’