Hậu quả của việc Hoa Kỳ thất trận trước Trung Quốc (Phần 1)