‘Hệ thống chống nghiện’ của Trung Quốc chỉ là một công cụ chính trị để kiếm lợi từ ngành công nghiệp trò chơi