Hiến pháp Mỹ và nền Cộng hòa – Chính phủ của tôn giáo và đức hạnh