Hiểu Hiến Pháp: Cấu trúc chặt chẽ, Trường phái văn bản thuần túy và Trường phái nguyên bản