Hình ảnh của NASA minh họa cách các lỗ đen siêu khối lượng ‘dùng bữa’