Hoa đào – Không chỉ chơi Tết mà còn Trừ tà và làm thuốc quý