Hoa Kỳ, Anh Quốc sẽ đánh giá chính quyền Taliban mới dựa trên hành động