Hoa Kỳ: Báo cáo việc làm gây lo ngại về việc số lượng công việc toàn thời gian giảm, chính phủ mở rộng