Hoa Kỳ: Các lãnh đạo doanh nghiệp phản đối quy định mới cho nhà máy điện với mục tiêu khí hậu cao quá mức