Hoa Kỳ: Cơ quan lập pháp Tennessee từ chối lời kêu gọi của Thống đốc Đảng Cộng Hòa về luật cảnh báo