Hoa Kỳ có thể được củng cố vị thế ở châu Á nhờ dòng người nhập cư vào Nhật Bản