Hoa Kỳ công bố thặng dư ngân sách hàng tháng 119 tỷ USD khi mọi người quay trở lại làm việc