Hạ viện thông qua, và đang gửi lên Thượng viện dự luật ngân sách trị giá 1.85 ngàn tỷ USD