Hoa Kỳ: Cung tiền thu hẹp với tốc độ nhanh nhất kể từ cuộc Đại Suy Thoái