Nghiên cứu: Những cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể gây ra ‘tác động tiêu cực’ đối với nền kinh tế Hoa Kỳ năm 2023, 2024