Hoa Kỳ: Dữ liệu mới công bố về sự kiện ngày 06/01 làm gia tăng nhu cầu công khai tất cả 41,000 giờ video