Hoa Kỳ đưa 37 công ty vào danh sách đen, trong đó có BGI và Inspur của Trung Quốc