Cơ quan liên bang: 3 triệu đồ chơi do Trung Quốc sản xuất bị thu hồi trên khắp Hoa Kỳ sau khi có báo cáo tử vong