Hoa Kỳ: Hơn 50 quan chức từ 12 cơ quan tham gia vào việc thúc đẩy kiểm duyệt trên phương tiện truyền thông xã hội