Hoa Kỳ ký hiệp ước quốc phòng với Papua New Guinea giữa lo ngại về Trung Quốc