Hoa Kỳ: Lạm phát giá lương thực tăng, canh tác trên đất nông nghiệp bỏ hoang không được phép