Hoa Kỳ: Lạm phát tăng vọt trong một số nhóm hàng ngay cả khi tốc độ chung chậm lại