Hoa Kỳ: Lượng lớn hồ sơ hộ chiếu tồn đọng gây ra hàng loạt khiếu nại lên Quốc hội