Hoa Kỳ, Micronesia thắt chặt bang giao nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc