Hoa Kỳ: Năm 2022 toàn quốc có 1 triệu vụ trộm xe hơi, đạt mức cao nhất trong gần 15 năm