Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines lần đầu diễn tập ba bên nhằm củng cố liên kết quốc phòng