Hoa Kỳ, Nhật Bản tổ chức các cuộc đàm phán về không gian đầu tiên để thúc đẩy hợp tác